نحوه آماده شدن برای اولین مبارزه

اولین چیزی که در مورد مبارزه و رقابت باید مورد توجه قرار داد،تسلط نسبی بر تکنیک ها ودارا بودن آمادگی جسمانی است. ارزیابی حریف،عجله نکردن برای ضربه واعتماد به نفس از نکات بسیار مهم می باشد. عدم تفکر در مبارزه موجب آسیب دیدگی شما خواهد شد.در اینجا به برخی از مواردی که بایستی در مبارزه مورد توجه قرار گیرند ،اشاره می شود.  شما زمانی آماده مبارزه هستید که:قادر باشید،حریف را تحت فشار قرار دهید وضربه های قدرتمندی را به او وارد نمایید. اجرای ضربات از روبرو را خوب تمرین کنید وهر لحظه بایستی آماده باشید تا دردرمقابل ضربه حریف از خود دفاع کنید

 .

  با اجرای ساباکی ،خود را از تیر رس مستقیم ضربات حریف دور کنید وبا اجرای تکنیک

مناسب دست یا پا سعی کنید ضربه مؤثر را به حریف خود وارد نمایید.

وقتی که حریف فن سختی را روی شما اجرا می کند گیج نشوید.

حریف را به خوبی ببینید ،حملات او را دفاع کنید.با یک حرکت صحیح ،به موقع و با فاصله درست پاسخ او را بدهید.سیستم تنفسی خود را افزایش دهید تا قادر باشید در مسابقات حداقل 3 راند 3 دقیقه ای  مبارزه کنید.

توصیه های مربی را فرا موش نکنید و دستورات وی را به دقت اجرا کنید.بایستی با قوانین و مقررات مسابقات آشنایی داشته باشید. دقیقا بدانید هر حرکت چه امتیازی دارد،چه تکنیک هایی خطا محسوب می گرددودر صورت بروز رفتار غیر اصولی چه عواقبی در انتظار شما خواهد بود.برای این که در مبارزه های تمرینی باشگاه آسیب نبینید،سعی نمایید نقاط حساس بدن خود را بامحافظ های مخصوص بپوشانید. این عمل شما را از هر گونه آسیب دیدگی قبل از مسابقات مصون می دارد.سعی کنید ضربات حریف را کنترل نمایید وهیچ وقت به نیرو ومقاومت خود در مقابل ضربات حریف اعتماد نکنید.بارها وبارها شاهد بوده ایم،افرادی که خود قوی وحریف را ضعیف انگاشته اند،بازنده میدان مبارزه بوده اند .

/ 0 نظر / 113 بازدید